丹田

道家术语 经穴别名 中医学 针灸学 腧穴学 气功学

目录

1 拼音

dān tián

2 英文参考

Dantian[21世纪双语科技词典]

the lower part of abdomen[21世纪英汉汉英双向词典]

the pubic region[朗道汉英字典]

the QI stored in the place between the two kidneys[湘雅医学专业词典]

Shímén CV5[中国针灸学词典]

Guānyuán CV4[中国针灸学词典]

QìhǎiCV6[中国针灸学词典]

Yīnjiāo CV7[中国针灸学词典]

3 概述

丹田:1.气功意守部位名称;2.人体部位名;3.脐下肾间动气;4.经穴别名。[1]

4 气功意守部位名称·丹田

丹田气功意守部位名称[2]。《黄庭内景经》:“丹田之中精气微。”《抱朴子内篇》认为丹田有三:上丹田在两眉间;中丹田心下下丹田在脐下。道家称丹田在人身脐下三寸。以眉间(印堂)称上丹田;以胸窝正中(膻中)称中丹田;以脐下(关元)为下丹田

丹田气功内丹术术语。谓内丹家结丹之地,即意守时得气之处。《太极祭炼内法》卷中:“此丹田二字,本出道经。名曰丹田者,谓出生金丹,造化之田也。”丹家历来重视丹田。丹书中又分为上、中、下三丹田。《钟吕传道记》:“丹田有三:上田神舍,中田气府,下田精区。精中生气,气在中丹气中生神,神在上丹真水真气,合而成精,精在下丹。”丹书中未明确指明上、中、下者,一般丹田又特指下丹田

5 人体部位名·丹田

丹田人体部位名。位于脐下三寸关元穴部位。道家称脐下3寸为丹田,为男子精室女子胞宫之所在。后世作关元穴别名。

6 脐下肾间动气·丹田

丹田指脐下肾间动气杨玄操注《难经·六十六难》曰:“脐下肾间动气者,丹田也;丹田者,人之根本也。”

7 经穴别名·丹田

丹田经穴别名。其说有三:

①指气海穴(《普济本事方》)。

②指石门穴(《针灸甲乙经》)。

③指关元穴(《针灸资生经》)。

7.1 关元穴的别名·丹田

丹田经穴别名,即关元。《针灸资生经》:“关元丹田也。”

穴位关元
汉语拼音Guanyuan
罗马拼音Kuanyuan
美国英译名Pass Origin
各国代号中国CV4
日本4
法国莫兰特氏VC4
富耶氏VC4
德国KG4
英国Cv4
美国Co4

关元经穴名(Guānyuán CV4,RN4)[3][4]。出《黄帝内经灵枢·寒热》篇。别名下纪(《黄帝内经素问·气穴论》),三结交(《黄帝内经灵枢·寒热病》),次门(《针灸甲乙经》),大中极(《针灸资生经》),丹田(《针灸资生经》),关原(《灸法图残卷》),大海(《难经集注·六十六难》杨注),溺水(《难经集注·六十六难》杨注),产门(《经穴纂要》云出《经脉发挥》),血海(《经穴纂要》云出《经脉发挥》),子宫(《经穴纂要》云出《经脉发挥》)。属任脉关元小肠募穴足太阴脾经足少阴肾经足厥阴肝经任脉交会穴[5]。关即关藏,元即元气,此穴在脐下3寸,为关藏人身元气之处,故名关元关元穴主要用于泌尿、生殖及肠胃疾患:如脐腹绞痛,癓瘕臌胀小腹胀满,少腹疼痛小便赤涩遗尿癃闭水肿遗精阳痿早泄月经不调崩漏赤白带下阴挺阴痒胞衣不下,产后恶露不尽腹痛泄泻痢疾脱肛小便频数,尿闭,泄泻腹痛疝气带下不孕中风脱证虚劳羸瘦,痢疾,黎明泻,便血肠风脱肛五淋尿频小便不利小便涩痛痛经闭经白浊虚劳冷惫,发背疔疮瘰疬眩晕头痛黄疸消渴心悸肾虚气喘淋浊尿血经闭霍乱吐泻,黄白带下,中风脱症,下消,现代又用关元穴治疗休克细菌性痢疾,胃肠炎尿路感染肾炎盆腔炎睾丸炎神经衰弱高血压功能性子宫出血子宫脱垂晕厥休克尿道炎肠炎,肠粘连,小儿单纯性消化不良等。

7.1.1 关元穴的别名

下纪(《黄帝内经素问·气穴论》),三结交(《黄帝内经灵枢·寒热病》),次门(《针灸甲乙经》),大中极(《针灸资生经》),丹田(《针灸资生经》),关原(《灸法图残卷》),大海(《难经集注·六十六难》杨注),溺水(《难经集注·六十六难》杨注),产门(《经穴纂要》云出《经脉发挥》),血海(《经穴纂要》云出《经脉发挥》),子宫(《经穴纂要》云出《经脉发挥》)。

7.1.2 出处

黄帝内经素问·气穴论》:背与心相控而痛,所治天突十椎上纪上纪者,胃脘也,下纪者,关元也。

7.1.3 穴名

关即关藏,元即元气,此穴在脐下3寸,为关藏人身元气之处,故名关元

关,是闭藏之意。亦为枢机开合之关。元,气之始也,指元气。本穴位居脐下3寸,正当丹田,是处为人体真气元气发生之地,呼吸之门,为全身脏腑经络根本,以其该处为人之根元,为下焦元阴元阳关藏出入之所。男子以藏精,女子主月事,以生养子息,合和阴阳门户,《医经精义》云“元阴元阳交关之所”,故名关元。“关”与“元”喻以重要之意。[6]

7.1.4 特异性

关元小肠募穴

关元足太阴脾经足少阴肾经足厥阴肝经任脉交会穴

7.1.5 所属部位

下腹[7]

7.1.6 关元穴的定位

标准定位:关元穴在下腹部,前正中线上,当脐中下3寸。

关元穴位于下腹部,前正中线上,当脐中下3寸处。仰卧取穴

关元穴位腹正中线,脐下3寸。

关元穴在任脉的位置

关元穴在下腹部的位置

关元穴的位置

关元穴在下腹部的位置

关元穴的位置

关元穴在下腹部的位置(肌肉

关元穴的位置

关元穴在下腹部的位置(内脏

7.1.7 关元穴的取法

在脐下3寸,腹中线上,仰卧取穴

关元穴位于下腹部,前正中线上,当脐中下3寸处。仰卧取穴

仰卧位,于脐与耻骨联合上缘中点连线的下2/5与上3/5的交点处,腹白线上取[8]

7.1.8 关元穴位解剖

关元穴下为皮肤、皮下组织、腹白线、腹横筋膜腹膜脂肪、壁腹膜。浅层主要有十二胸神经前支的前皮支和腹壁浅动、静脉的分支或属支。深层有十二胸神经前支的分支。

7.1.8.1 层次解剖

皮肤→皮下组织→腹白线→腹横筋膜腹膜脂肪→壁腹膜

皮肤→皮下组织→腹白线→腹横筋膜

7.1.8.2 穴区神经血管

浅层有肋下神经前皮支和腹壁浅动脉分布;深层有肋下神经和腹壁下动脉分布;再深层可及腹腔[9]

布有第十二肋间神经的前皮支的内侧支;腹壁浅动、静脉分支和腹壁下动、静脉分支。

7.1.9 关元穴的功效与作用

关元穴具有培补元气、导赤通淋的功效。

关元穴有培肾固本、补气回阳清热利湿作用

关元穴位脐中下3寸,当“肾间动气”之处,别名“丹田”,为保健要穴[10]

关元穴邻近膀胱和胞官,为任脉足三阴经交会穴,故可治疗妇科病、男性病小便异常。

关元穴乃小肠募穴,可泌别清浊,通利二便,治疗二阴病。

关元穴位元气交会之处,可培补元气、回阳救逆,治疗元阳虚衰证、中风脱证、羸瘦无力,以及因虚所致眩晕虚劳之证。

关元穴内应小肠膀胱子宫的底部,具有大补元阳、温肾、散寒之功,主治真阳不足、脏腑虚惫等证,以及妇科病、男性病小便异常等。

7.1.10 关元穴主治病

关元穴主要用于泌尿、生殖及肠胃疾患:如脐腹绞痛,癓瘕臌胀小腹胀满,少腹疼痛小便赤涩遗尿癃闭水肿遗精阳痿早泄月经不调崩漏赤白带下阴挺阴痒胞衣不下,产后恶露不尽腹痛泄泻痢疾脱肛小便频数,尿闭,泄泻腹痛疝气带下不孕中风脱证虚劳羸瘦,痢疾,黎明泻,便血肠风脱肛五淋尿频小便不利小便涩痛痛经闭经白浊虚劳冷惫,发背疔疮瘰疬眩晕头痛黄疸消渴心悸肾虚气喘淋浊尿血经闭霍乱吐泻,黄白带下,中风脱症,下消,现代又用关元穴治疗休克细菌性痢疾,胃肠炎尿路感染肾炎盆腔炎睾丸炎神经衰弱高血压功能性子宫出血子宫脱垂晕厥休克尿道炎肠炎,肠粘连,小儿单纯性消化不良等。

关元穴主要用于泌尿、生殖及肠胃疾患:如脐腹绞痛、癓瘕臌胀小腹胀满、小便赤涩遗尿癃闭水肿遗精阳痿早泄月经不调崩漏赤白带下阴挺阴痒胞衣不下、产后恶露不尽腹痛泄泻痢疾脱肛等。

关元穴主治遗尿小便频数、尿闭、泄泻腹痛遗精阳痿疝气月经不调带下不孕中风脱证虚劳羸瘦(本穴有强壮作用,为保健要穴)。

关元穴主治  腹痛痢疾,黎明泻,便血肠风脱肛五淋尿频,尿闭,遗尿小便不利小便涩痛痛经闭经崩漏带下不孕阴挺阴痒,产后恶露不尽胞衣不下遗精阳痿早泄白浊中风脱证虚劳冷惫,羸瘦无力;发背疔疮瘰疬眩晕头痛水肿黄疸消渴心悸

现代又多用关元穴治疗休克细菌性痢疾、胃肠炎尿路感染肾炎盆腔炎睾丸炎神经衰弱高血压等。

关元穴主治中风脱证肾虚气喘遗精阳痿疝气遗尿淋浊尿频,尿闭,尿血月经不调痛经经闭带下崩漏腹痛泄泻痢疾,以及尿路感染功能性子宫出血子宫脱垂神经衰弱晕厥休克等。

少腹疼痛霍乱吐泻,疝气遗精阳痿早泄白浊,尿闭,尿频,黄白带下,痛经中风脱症,虚痨冷惫,羸瘦无力,眩晕下消尿道炎盆腔炎肠炎,肠粘连,神经衰弱,小儿单纯性消化不良。

关元穴有保健、强壮作用

7.1.11 刺灸法

7.1.11.1 刺法

直刺0.5~1寸,局部有酸胀感,可放射至外生殖器会阴部。

直刺1~1.5寸。

直刺1~2寸。

注意

癃闭患者,应在排尿后针刺,以防损伤膀胱

针前排空小便

孕妇慎用。

7.1.11.2 灸法

可灸。

艾炷灸7~10壮;或艾条灸15~30分钟。

可灸,如药物天灸,或用间接灸,或温灸至局部温热舒适,艾炷灸壮数多累计百余壮,强身保健可采用瘢痕灸

7.1.12 关元穴的配伍

关元穴配中极小便频数

关元穴配带脉三阴交血海月经不调带下

关元穴配命门肾俞太溪百会阳痿

关元阴陵泉,有清热利湿作用,主治气癃溺黄,黄带阴痒

关元太溪,有补益肾气作用,主治久泄不止,久痢赤白,下腹痛。

关元涌泉,有补肾气行水气的作用,主治滑精腰痛气淋

关元中极阴交石门期门,有调达肝气作用,主治胸胁痞满

关元心俞温补心阳,治心悸

关元肾俞三阴交,治阳痿遗精早泄

关元三阴交地机,治痛经

关元合谷足三里气海,治中风脱证

关元隐白血海足三里,治崩漏

7.1.13 文献摘要

黄帝内经灵枢·寒热病》:身有所伤,血出多及中风寒,若有所堕坠,四肢懈惰不收,名曰体惰。取其小腹脐下三结交三结交者,阳明太阴也,脐下三寸关元也。

针灸甲乙经》:足三阴任脉之会。

针灸甲乙经》:奔豚寒气小腹,时欲呕,伤中溺血小便数,背脐痛引阴,腹中窘急欲凑,后泄不止,关元主之。石水,痛引胁下胀,头眩痛,身尽热,关元主之。胞转不得溺,少腹满关元主之。暴疝,少腹大热,关元主之。女子绝子衃血在内不下,关元主之。

铜人腧穴针灸图经》:治脐下疗痛,小便赤涩,不觉遗沥小便处痛,状如散火,溺血,暴疝痛,脐下结血,状如覆杯转胞不得尿,妇人带下瘕聚,因产恶露不止月脉断绝,下经冷。

针灸大成》:主积冷虚乏,脐下绞痛,渐入阴中,发作无时,冷气块痛寒气腹痛失精白浊溺血七疝风眩头痛转脬闭塞,小便不通,黄赤,劳热石淋五淋泄利奔豚抢心,脐下结血,状如覆杯,妇人带下月经不通,绝嗣不生,胞门闭塞,胎漏下血,产后恶露不止

太平圣惠方》:引岐伯云,但是积冷虚乏病,皆宜灸之。

类经图翼》:此穴当人身上下四旁之中,故又名大中极,乃男子藏精,女子畜血之处。

扁鹊心书》:每夏秋之交,即灼关元千壮,久久不畏寒暑。人至三十,可三年一灸脐下三百壮;五十,可二年一灸脐下三百壮;六十,可一年一灸脐下三百壮,令人长生不老。

席弘赋》:小便不禁关元好。

7.1.14 关元穴研究进展

7.1.14.1 泌尿系统的影响

艾灸家犬“关元”能增加肾血流量、肾小球过滤率,以及Ca2+Cl-、 K+排泄,对膀胱张力有明显调整作用,故对遗尿的治疗有显著效果。有人灸家犬“关元”,发现其心排血量、外周血管阻力、平均血压都有明显增加,但心率不增加。

7.1.14.2 垂体-性腺功能的影响

针刺中极关元大赫等穴,对垂体-性腺功能促进作用,可引起血浆黄体生成素卵泡刺激素水平发生变化,可改善迟发排卵,对男子精子缺乏症也有一定疗效。艾灸小鼠“关元”,可使溶血空斑形成细胞增加。

刺家关元穴,可使垂体后叶催产素分泌增加。

7.1.14.3 对机体免疫功能的影响

艾灸关元可使肿瘤患者免疫力增强。如给小鼠接种肿瘤细胞后,直接灸关元”,结果腹腔巨噬细胞吞噬率和吞噬指数均显著高于对照组(P<0.01);肿瘤组织坏死程度亦较对照组轻,细胞分化程度好,淋巴细胞浸润较多;对肝脏腺苷三磷酸酶反应葡萄糖-6 -磷酸反应接近正常,均较对照组反应强。艾灸关元”可延长肿瘤鼠的生存期。

艾灸小鼠关元穴,隔日1次,每次2壮,10次后能延长接种HAC瘤细胞小鼠的存活期。

针灸关元穴可以提高机体免疫机能,并具有抗癌作用组织学观察,艾灸关元抑制肿瘤细胞生长,并可延长接种HAC(小鼠腹水肝癌细胞后的小鼠存活期。艾灸关元,可使溶血空斑形成细胞增加,免疫反应增强。艾灸关元,确能改善老年动物的免疫状态,提高免疫力,从而产生抗衰老作用,施灸后心脏收缩力增强,心脏每搏指数稳定增加,动脉血每分钟氧运输指数和混和静脉血氧分压也呈相应增加。

7.1.14.4 增加机体代偿能力

现代研究证实,刺灸关元氧摄取率明显降低,氧耗量明显增高,故能增加机体代偿能力

7.1.14.5 增高实验性细菌性痢疾狗或猴抗体效价

针刺实验性细菌性痢疾狗或猴的“关元”,可使抗体效价增高。

7.1.14.6 治疗尿潴留

关元捻针,可使膀胱神经支配完整的尿潴留患者逼尿肌收缩。

7.1.14.7 治疗老年性阴道炎

复溜三阴交,行弱刺激留针30分钟,每日1次,7次为1疗程,两疗程间隔2~3天。

7.1.14.8 治疗子宫功能出血

隔姜面饼灸,每次灸30分钟,每5日灸1次。

7.1.14.9 治疗痛经

三阴交,针关元针尖向下,针后加艾炷灸,以小腹部有热感为度。

7.1.14.10 治疗遗尿

关元中极,配百会,行中强度刺激留针20~30分钟,针后灸关元

7.1.14.11 休克

艾灸关元休克患者血压体温均有升高作用

灸刺关元穴,对实验家兔因组织胺导致的血管透性增高有显著的抑制作用。并对组织胺引起的家兔实验性休克,有抗休克作用艾灸关元可增加兔的心输出量,不增加心率,减轻外周血管阻力,增加肾血流量肾小球滤过率以及钠、钾离子排泄

7.2 石门穴的别名·丹田

丹田石门之别名。出《针灸甲乙经》。

穴位石门
汉语拼音Shimen
罗马拼音Shihmen
美国英译名Stone Gate
各国代号中国CV5
日本5
法国莫兰特氏VC5
富耶氏VC5
德国KG5
英国Cv5
美国Co5

石门经穴名(Shímén CV5,RN5)[11]。出《针灸甲乙经》。别名利机(《针灸甲乙经》),精露(《针灸甲乙经》),丹田(《针灸甲乙经》)、命门(《针灸甲乙经》),端田(《西方子明堂灸经》),三焦募(出《针灸甲乙经》,《针灸穴名解》将其列为石门穴的别名)。属任脉[12]石门三焦募穴。石即岩石,门即门户,此穴能治下腹硬块之石积病,并有绝孕之说,故名石门石门穴主要用于小腹、肝肾及脾胃疾患等:如腹胀坚痛,小腹绞痛奔豚水肿,尿潴留,遗尿遗精阳痿月经不调崩漏带下,产后恶露不尽泻痢不禁,腹痛疝气小便不利泄泻经闭呕吐腹胀痢疾便秘淋证气淋血淋,瘾瘕,阴缩入腹呕吐血,食谷不化,现又用石门穴治疗胃下垂消化不良,阑尾炎,慢性肠炎高血压小腹痛痛经,尿闭,功能性子宫出血肠炎子宫内膜炎等。

7.2.1 石门穴的别名

利机(《针灸甲乙经》),精露(《针灸甲乙经》),丹田(《针灸甲乙经》)、命门(《针灸甲乙经》),端田(《西方子明堂灸经》),三焦募(出《针灸甲乙经》,《针灸穴名解》将其列为石门穴的别名)。

7.2.2 出处

针灸甲乙经》:石门三焦募也……任脉气所发。

7.2.3 穴名

石即岩石,门即门户,此穴能治下腹硬块之石积病,并有绝孕之说,故名石门

石,坚也。指坚硬与不能生长谷物之处。石通实,不通。门,物之孔窍曰门,经气开阖之处。不能生长谷物的土地称为石田,不能生育的女性称为石女。刺之有使人不孕之说,故名。《白虎通》谓:“门以闭藏自固也。”如深山蕴玉称为宝藏,储藏货财,大者称宝库,小者称石柜。人之子宫精室,犹蕴椟之藏也。穴在脐下2寸,以此为生命之本,丹田之地,当护之则坚固如石,有此封藏之闭,乃能蕴育种子,以待发生成长,故喻此表面穴位为“石门”,即犹石室之门也。

7.2.4 特异性

石门三焦募穴

7.2.5 所属部位

下腹

7.2.6 石门穴的定位

标准定位:石门穴在下腹部,前正中线上,当脐中下2寸。

石门穴位腹正中线,脐下2寸。

石门穴位于下腹部,前正中线上,脐中下2寸,仰卧取穴

石门穴在任脉的位置

石门穴在下腹部的位置

石门穴的位置

石门穴在下腹部的位置

石门穴的位置

石门穴在下腹部的位置(肌肉

石门穴的位置

石门穴在下腹部的位置(内脏

7.2.7 石门穴的取法

在脐下2寸,腹中线上,仰卧取穴

石门穴位于下腹部,前正中线上,脐中下2寸。仰卧取穴

仰卧位,于脐与耻骨联合上缘中点连线的上2/5与下3/5的交点处,腹白线上取[13]

7.2.8 石门穴位解剖

石门穴下为皮肤、皮下组织、腹白线、腹横筋膜腹膜脂肪、壁腹膜。浅层主要有十一胸神经前支的前皮支和腹壁浅静脉的属支。深层有十一胸神经前支的分支。

7.2.8.1 层次解剖

皮肤→皮下组织→腹白线→腹横筋膜腹膜脂肪→壁腹膜

皮肤→皮下组织→腹白线→腹横筋膜

7.2.8.2 穴区神经血管

浅层有肋间神经前皮支和腹壁浅动脉分布;深层有肋间神经和腹壁下动脉分布;再深层可及腹腔。

布有第十一肋间神经前皮支,腹壁浅动、静脉分支和腹壁下动、静脉分支。

7.2.9 石门穴的功效与作用

石门穴具有理气止痛、通利水道的功效。

石门穴有补肾调经、清利湿作用

石门穴系三焦募穴,有理气止痛、通利水道之功。本穴主治腹痛坚硬,大便闭结,经闭带下,产后恶露不止等证,针之可愈。女子及孕妇慎用,可至绝子。《针灸甲乙经》有:“女子禁不可刺灸中央,不幸使人绝子。”针家多云,刺本穴可使人绝育,孕妇则能堕胎。更有谓深刺重刺,则能断孕,浅刺轻刺,反使人受孕。盖深刺重刺,抑制之也,浅刺轻刺,兴奋之也。

7.2.10 石门穴主治病

石门穴主要用于小腹、肝肾及脾胃疾患等:如腹胀坚痛,小腹绞痛奔豚水肿,尿潴留,遗尿遗精阳痿月经不调崩漏带下,产后恶露不尽泻痢不禁,腹痛疝气小便不利泄泻经闭呕吐腹胀痢疾便秘淋证气淋血淋,瘾瘕,阴缩入腹呕吐血,食谷不化,现又用石门穴治疗胃下垂消化不良,阑尾炎,慢性肠炎高血压小腹痛痛经,尿闭,功能性子宫出血肠炎子宫内膜炎等。

石门穴主要用于小腹、肝肾及脾胃疾患等:如腹胀坚痛、小腹绞痛奔豚水肿、尿潴留、遗尿遗精阳痿月经不调崩漏带下、产后恶露不尽泻痢不禁等。

石门穴主治腹痛水肿疝气小便不利泄泻经闭带下崩漏

石门穴主治  月经不调经闭带下崩漏,产后恶露不尽遗精阳痿呕吐腹痛腹胀泄泻痢疾便秘小便不利淋证;瘾瘕,奔豚疝气水肿

现又多用石门穴治疗胃下垂消化不良、阑尾炎、慢性肠炎高血压等。

石门穴主治小腹痛疝气月经不调痛经经闭泄泻痢疾遗尿,尿闭,以及功能性子宫出血,尿潴留,高血压等。

小便不利泄利小腹绞痛阴囊小腹气淋血淋产后恶露不下止,阴缩入腹奔豚水肿呕吐血,食谷不化,肠炎子宫内膜炎。

7.2.11 刺灸法

7.2.11.1 刺法

直刺0.5~1寸,局部有酸胀感,可向外阴部放散。

直刺1~2寸。

注意:孕妇慎用。

女子及孕妇慎用,可至绝子。《针灸甲乙经》有:“女子禁不可刺灸中央,不幸使人绝子。”针家多云,刺本穴可使人绝育,孕妇则能堕胎。更有谓深刺重刺,则能断孕,浅刺轻刺,反使人受孕。盖深刺重刺,抑制之也,浅刺轻刺,兴奋之也。

7.2.11.2 灸法

可灸。

艾炷灸3~7壮;或艾条灸10~20分钟。

强身保健则用温和灸

7.2.12 石门穴的配伍

石门穴配商丘少腹坚痛、下引阴中

石门穴配三焦俞关元治泌尿生殖系统疾患。

石门穴配关元产后腹痛

石门三焦俞,属俞募配伍,有调补三焦气化水液的作用,主治腹胀腹水癃闭

石门商丘,有通达下焦,运化水气作用,主治少腹坚痛,下引阴中

石门气海,有温下焦,补元气,固精血的作用,主治下元亏损崩中漏下

石门大肠俞,有补下焦行水气的作用,主治大便不禁,肠鸣腹痛

石门归来,有清热去湿的作用,主治疝气少腹胀满,月经不调

石门三焦俞关元三阴交,治癃闭遗尿崩漏月经不调痛经

石门水分,治小腹拘急痛。

石门三阴交,治妇女多子。

石门中极归来,治疝气

石门配灸关元气海,治消渴

7.2.13 文献摘要

针灸甲乙经》:脐下疝绕脐痛,石门主之。奔豚气上,腹膜胀,茎肿先引腰,后引小腹,腰髋坚痛,下引阴中,不得小便,两丸骞,石门主之。三焦胀者,石门主之。水肿腹大,水胀水气行皮中,石门主之。心腹中卒痛而汗出,石门主之。气痛,癃,小便黄,气满塞,虚则遗溺,身时寒热,吐逆,溺难,腹满石门主之。

铜人腧穴针灸图经》:治腹胀坚硬,支满。妇人因产恶露不止,遂结成块,崩中漏下。灸亦良,可灸二七壮至一百壮止。

针灸大成》:主伤寒小便不利泄利不禁,小腹绞痛阴囊小腹奔豚抢心,腹痛坚硬,卒疝绕脐,气淋血淋小便黄,呕吐血,不食谷,谷不化,水肿水气皮肤小腹敦敦然,气满,妇人因产恶露不止,结成块,崩中漏下

类经图翼》:一传欲绝产,灸脐下二寸三分,阴动脉中三壮。

7.2.14 石门穴研究进展

7.2.14.1 性腺的影响

对成年女性,针刺石门的避孕率很高。动物实验中亦观察到,艾灸石门”,未能受孕雌性大鼠,其生殖器并无明显变化,可能是针刺引起孕激素雌激素的过剩分泌,并借助负反馈作用抑制垂体促性腺激素的分泌,阻碍卵泡成熟排卵

灸雌白鼠“石门”可以降低其受孕率,有一定避孕作用

7.2.14.2 血压的调整

针刺石门穴,可调整避孕妇女的血压,又可降低实验性高血压

7.2.14.3 心电图的影响

有报道,针刺心脏患者石门心俞穴,可致心电图P-P间期延长,QRS波群变窄,Q-T间期缩短, T波增高、加宽。

7.3 气海穴的别名·丹田

丹田气海之别名。出《普济本事方》。

穴位气海
汉语拼音Qihai
罗马拼音Chihai
美国英译名Vapor Sea
各国代号中国CV6
日本6
法国莫兰特氏VC6
富耶氏VC6
德国KG6
英国Cv6
美国Co6

气海经穴名(Qìhǎi CV6,RN6)[14]。出《脉经》。别名脖胦(《黄帝内经灵枢·九针十二原》),季胦《针灸学》(南京)),肓俞(《脉经》),丹田(《脉经》),下肓(《针灸甲乙经》),肓之原(《黄帝内经灵枢·九针十二原》),下气海《针灸学》(南京))。属任脉气海是肓的原穴。气即元气,海乃深大也,此穴为元气汇聚之处,故名气海气海穴主治少腹、腰骶等疾患:如腹痛腹胀泄泻胃下垂脱肛遗尿遗精阳痿月经不调痛经崩漏阴挺,尿潴留,肠麻痹神经衰弱便秘疝气经闭虚脱胃脘胀痛呃逆呕吐泻痢不禁,水谷不化,闭经带下不孕,产后恶露不尽胞衣不下产后腹痛早泄滑精,癃淋,癥瘕中风脱证中暑虚劳羸瘦,四肢厥冷,五脏气虚,腰痛,厥逆,尿路感染肠梗阻,下腹疼痛中风脱症,脘腹胀满,气喘心下痛,脏器虚惫,真气不足,四肢力弱,奔豚失眠肠炎等。

7.3.1 气海穴的别名

脖胦(《黄帝内经灵枢·九针十二原》),季胦《针灸学》(南京)),肓俞(《脉经》),丹田(《脉经》),下肓(《针灸甲乙经》),肓之原(《黄帝内经灵枢·九针十二原》),下气海《针灸学》(南京))。

7.3.2 出处

黄帝内经灵枢·九针十二原》:肓之原,出于脖腴。《脉经》:尺脉微,厥逆,小腹拘急,有寒气。……针气海。

7.3.3 穴名

气即元气,海乃深大也,此穴为元气汇聚之处,故名气海

气,为人体呼吸出入之息,指人身的元气与各种气病。海,广大深远之意。穴居脐下1.5寸,为先天元气之海。《针灸聚英》:“男子生气之海。”《医学入门》:“主一身气疾。”《黄帝内经灵枢·阴阳清浊》谓“肺之浊气,下注于经,内积于海。”故《营卫生会》谓:“气出于下焦。”因此人身之生气出于脐下,充塞周身。《管子·心术》:“气者,身之充也。”充,塞也,无处不至也。《黄帝内经灵枢·五味》:“其大气之搏而不行者积于胸中,命曰气海。”乃是指膻中上气海而言。上下相应,气有泉源,自然川流不息矣。按海字之义,又可喻为事物广泛,作无边无际解之。试观海水之化云升腾,降为雨露,即天地间之气化循环也。在人身凡属气息升降失调,其治皆以本穴为主。裴廷辅治一气逆患者,呃咯不休,先刺膻中,微取之,以开行气之路,再刺本穴,使引上逆之气下达脐下,立即生效。犹导川入海,则水不横逆矣。古人定膻中气会者,盖以后天之气鼓荡于胸,以促脐下之气相与送迎,即老子之喻元气升降,犹橐萮也。

道藏》服元气法,略谓气海与两肾相属,肾属水,气与水互为子母。水在人身为阴,独阴不能升化,必须济之以阳。心属火,火在人身为阳。《书经·洪范》云:“水曰润下火曰炎上。”合之人身阴阳不可偏盛。人之饮食、呼吸、寐寤、动静,只是调停自身水火而已。故养生家以心意之阳,下降肾宫,而温存以守之,则犹天日之阳下照江海。阴水阳火之照射,则化气升腾,云行雨施,泽被大地。其于人身则正气流行,邪气自不干搅。视此水火升降,则知地天之所以为泰也。在医理上,亢热之症,得辛凉而汗解者,即水火交而得既济也。亦即《内经》:“身若燔炭,汗出而散”之义也。若稍涉辛温,则犹浇油救火矣,则其为败必可致也。王太仆谓:“寒之不寒,是为无水,热之不热,是为无火。”三复斯言,可发深悟。

养生家以动静调寒热,以寒热水火,同此一理。宋代大儒邵康节,冬不炉,夏不扇,盖即深得此理,而善调自身水火者也。

7.3.4 特异性

气海是肓的原穴

7.3.5 所属部位

下腹

7.3.6 气海穴的定位

标准定位:气海穴在下腹部,前正中线上,当脐中下1.5寸。

气海穴位腹正中线,脐下1.5寸[15]

气海穴位于下腹部,脐中下1.5寸,前正中线上。

气海穴在任脉的位置

气海穴在下腹部的位置

气海穴的位置

气海穴在下腹部的位置

气海穴的位置

气海穴在下腹部的位置(肌肉

气海穴的位置

气海穴在下腹部的位置(内脏

7.3.7 气海穴的取法

在脐下1.5寸,腹中线上,仰卧取穴

仰卧位,先取关元,当脐中关元连线中点处,腹白线上取[16]

7.3.8 气海穴位解剖

气海穴下为皮肤、皮下组织、腹白线、腹横筋膜腹膜脂肪、壁腹膜。浅层主要有十一胸神经前支的前皮支和脐周静脉网。深层主要有第十一胸神经前支的分支。

7.3.8.1 层次解剖

皮肤皮肤组织→腹白线→腹横筋膜腹膜脂肪→壁腹膜

皮肤→皮下组织→腹白线→腹横筋膜

7.3.8.2 穴区神经血管

浅层有肋间神经前皮支和腹壁浅动脉分布;深层有肋间神经和腹壁下动脉分布;再深层可及腹腔。

布有第十一肋间神经前皮支,腹壁浅动、静脉分支和腹壁下动、静脉分支。

7.3.9 气海穴的功效与作用

气海穴具有益气助阳、调经固经的功效。

气海穴有补气理气,益肾固精作用

气海”义为诸气汇聚之处,故有补气调气之功,本穴位下焦丹田”部位,主要对肝、脾、肾三脏之气亏虚和真气不足所产生的气虚之证具有一定的治疗作用。《铜人腧穴针灸图经》载气海主治“脏气虚惫,真气不足,一切气疾久不瘥”,说明本穴多主治与气虚有关的病证。[17]

气海穴为先天元气汇集之处,具有益气调气、温中补肾的作用,故多用于脏气虚惫、真气不足之虚证。以及中焦下焦虚寒证

气海穴居脐下,为先天元气之海。主治脏气虚惫,真气不足,如气喘、脐下冷气上冲等各类气证。存调补下焦、补肾益气、振阳固精之功。

气海穴与肺气息息相关,为腹部纳气之根本。苟气海处不作吸引,则中气不能达于脐下。男子腹呼吸,全赖气海为之鼓荡,乃有吐纳也。养生调息,绵绵若存动而愈出者,全在于此。故养生家以本穴为大气所归,犹百川之汇海者。又以本穴能助全身百脉之畅通,凡气之所至,血乃通之,故中医常云,气为血之帅。

7.3.10 气海穴主治病

气海穴主治少腹、腰骶等疾患:如腹痛腹胀泄泻胃下垂脱肛遗尿遗精阳痿月经不调痛经崩漏阴挺,尿潴留,肠麻痹神经衰弱便秘疝气经闭虚脱胃脘胀痛呃逆呕吐泻痢不禁,水谷不化,闭经带下不孕,产后恶露不尽胞衣不下产后腹痛早泄滑精,癃淋,癥瘕中风脱证中暑虚劳羸瘦,四肢厥冷,五脏气虚,腰痛,厥逆,尿路感染肠梗阻,下腹疼痛中风脱症,脘腹胀满,气喘心下痛,脏器虚惫,真气不足,四肢力弱,奔豚失眠肠炎等。

气海穴主治少腹、腰骶等疾患:如腹痛腹胀泄泻胃下垂脱肛遗尿遗精阳痿月经不调痛经崩漏阴挺、尿潴留、肠麻痹神经衰弱等。

气海穴主治腹痛泄泻便秘遗尿疝气遗精阳痿月经不调经闭崩漏虚脱形体羸瘦(本穴有强壮作用,为保健要穴)。

气海穴主治胃脘胀痛呃逆呕吐腹痛泄泻泻痢不禁,水谷不化,便秘月经不调痛经闭经崩漏带下不孕,产后恶露不尽胞衣不下产后腹痛阴挺阳痿遗精早泄滑精;癃淋,遗尿癥瘕中风脱证疝气中暑虚劳羸瘦,四肢厥冷,五脏气虚,腰痛

气海穴主治虚脱,厥逆,腹痛泄泻月经不调痛经崩漏带下遗精阳痿遗尿疝气;以及尿潴留,尿路感染肠梗阻等。

治下腹疼痛大便不通泄痢不止,癃淋,遗尿阳痿遗精滑精闭经崩漏带下阴挺中风脱症,脘腹胀满,气喘心下痛,脏器虚惫,真气不足,肌体羸瘦,四肢力弱,奔豚疝气失眠神经衰弱肠炎

气海穴具有强壮作用。为保健要穴

7.3.11 刺灸法

7.3.11.1 刺法

直刺0.5~1寸,局部酸胀。

斜刺向下进针1~1.5寸,局部有酸胀感,并可向外生殖器放射。

直刺1~1.5寸。

直刺1~2寸。

注意

膀胱充盈时,不宜向下斜刺过深,以防损伤膀胱

孕妇慎用。

7.3.11.2 灸法

可灸,如药物天灸

艾炷灸5~10壮;或艾条灸15~30分钟。

艾炷灸3~7壮;温灸10~30分钟。

强身保健可采用瘢痕灸

类经图翼》:孕妇不可灸。

7.3.12 气海穴的配伍

气海血海,有补气养血行气活血通经散瘀的作用,主治小腹痞块五淋经闭不通。

气海小肠俞,有行气化浊的作用,主治带下淋浊

气海大敦阴谷太冲然谷三阴交中极,有行气通经养阴清热作用,主治痛经血崩血淋

气海三阴交,有养阴填精,培元固肾的作用,主治白浊遗精,下腹痛,经少。

气海大敦阴谷太冲然谷三阴交中极,治血崩

气海关元阴陵泉大敦行间,有行气通经,清热除湿的作用,主治小便淋沥不尽,少腹胀痛,黄白带下。

气海关元阴陵泉大敦行间,治遗溺

气海三阴交,治白浊遗精

气海中极带脉肾俞三阴交,治月经不调

气海中脘膻中,治反胃呕吐

气海中极白环俞肾俞,治妇女赤白带下

气海肾俞肺俞,治虚喘

7.3.13 文献摘要

黄帝内经灵枢·四时气》:腹中常鸣,气上冲胸,喘不能久立。邪在大肠,刺肓之原巨虚上廉三里

针灸甲乙经》:少腹疝,卧善惊气海主之。

备急千金要方》:妇人水泄利,灸气海百壮三报。

铜人腧穴针灸图经》:治脐下冷气上冲,心下气结成块,状如覆杯小便赤涩,妇人月事不调,带下崩中,因产恶露不止,绕脐疗痛,针入八分,得气即泻,泻后宜补之,可灸百壮。今附气海者,是男子生气之海也。治藏气虚惫,真气不足,一切气疾久不瘥,悉皆灸之,慎如常法。

针灸资生经》:以为元气之海,则气海者,盖人元气所生也。

针灸大成》:主伤寒,饮水过多腹胀肿,气喘心下痛,冷病面赤,脏虚气惫,真气不足,一切气疾久不瘥,肌体羸瘦,四肢力弱,奔豚七疝小肠膀胱肾余,癥瘕结块,状如覆杯,腹暴胀,按之不下,脐下冷气痛,中恶脱阳欲死,阴证卵缩四肢厥冷,大便不通小便赤,卒心痛,妇人临经行房羸瘦,崩中赤白带下月事不调,产后恶露不止,绕脐疗痛,闪着腰痛小儿遗尿

胜玉歌》:诸般气症从何治,气海针之灸亦宜。

医宗金鉴》:一切气疾,阴证痼冷风寒暑湿水肿,心腹膨胀,胁痛,诸虚癥瘕

普济》:针八分,得气即泻,泻后宜补之。灸百壮。今附气海者,是男子生气之海也……一切气疾,久不瘥皆灸之。

类经图翼》:昔柳公度曰:吾养生无他术,但不使元气喜怒使气海常温尔。今人既不能不以元气喜怒,若能时灸气海使温,亦其次也。

7.3.14 气海穴研究进展

7.3.14.1 对机体免疫功能的影响

针刺气海可提高机体免疫力,使急慢性肠炎、菌痢、泄泻便秘症状减轻,康复加快,提示对肠功能有良好的调整作用

有实验证明,每日针刺“气海”、“关元”、“足三里”,实验性猴菌痢的机体中产生抗体,较对照组早4d,其凝集效价较对照组高2倍多。

另据报道,针刺菌痢患者气海天枢等穴,可使免疫球蛋白(IgA、IgG、IgM)有不同程度的升高,针后3d,达到高峰。

7.3.14.2 治疗精子缺乏症

针刺气海,对精子缺乏症有一定治疗作用

隔姜灸气海穴,对精子缺乏症有效。

7.3.14.3 垂体-肾上腺素功能的影响

垂体-肾上腺素功能有一定影响,浅刺温针气海关元穴,可使尿17-羟类固醇含量增加,嗜酸性白细胞减少。

7.3.14.4 肾脏功能的改善

针刺气海穴对肾脏功能改善较明显,可使肾炎患者的泌尿功能增强,酚红排出量较针前增多,尿蛋白减少,高血压下降,这种效应一般可维持2~3小时,个别可达数日。

7.4 阴交穴的别名·丹田

丹田阴交之别名。《经穴汇解》引《神相全编》:“丹田,脐下1寸是也。”阴交经穴名(Yīnjiāo CV7)[18]。出《针灸甲乙经》。代号RN7[19]。别名少关横户。属任脉。为任脉冲脉足少阴会穴。阴:阳之对;交:交会。穴在脐下1寸,为任脉冲脉足少阴脉交会处,故名。

7.4.1 位置

位于腹正中线,脐下1寸。

位于下腹部,前正中线上,当脐中下1寸处。仰卧取穴

7.4.2 穴位解剖

布有第十肋间神经前皮支,腹壁浅动、静脉分支和腹壁下动、静脉分支。

7.4.2.1 层次解剖

皮肤→皮下组织→腹白线→腹横筋膜腹膜脂肪→壁腹膜

7.4.3 功能主治

主治脐周疼痛泄泻月经不调痛经带下产后血晕疝气水肿;以及肠梗阻功能性子宫出血子宫脱垂等。

调经血、温下作用。主治腹部、肝肾等疾患。如腹满水肿、绕脐冷痛疝气、肠麻痹泄泻阴痒、妇人血崩月事不绝、带下、产后恶露不止不孕及小儿囟陷、腰膝拘挛等。现代又多用以治疗菌痢、功能性子宫出血疝气子宫内膜炎、子宫脱垂精神病等。

7.4.4 配伍

本穴配曲泉照海疝气小腹痛;配肾俞三阴交三焦俞治泌尿生殖系统疾患;配蠡沟阴痒

7.4.5 刺灸法

直刺1~1.5寸。艾炷灸3~7壮;或艾条灸10~20分钟。

一般直刺0.5~1.0寸;可灸。孕妇慎用。

8 参考资料

 1. ^ [1] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:156.
 2. ^ [2] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:342.
 3. ^ [3] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:709.
 4. ^ [4] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:280.
 5. ^ [5] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.
 6. ^ [6] 柴铁劬.针灸穴名解[M].北京:科学技术文献出版社,2009.
 7. ^ [7] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:135.
 8. ^ [8] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:371-372.
 9. ^ [9] 孙国杰主编.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:131.
 10. ^ [10] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:371-372.
 11. ^ [11] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:178.
 12. ^ [12] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:435.
 13. ^ [13] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:372-373.
 14. ^ [14] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:145.
 15. ^ [15] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:315.
 16. ^ [16] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:373-374.
 17. ^ [17] 王民集,朱江,杨永清主编.中国针灸全书[M].郑州:河南科学技术出版社,2012:373-374.
 18. ^ [18] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:295.
 19. ^ [19] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:740.
特别提示:本站内容仅供初步参考,难免存在疏漏、错误等情况,请您核实后再引用。对于用药、诊疗等医学专业内容,建议您直接咨询医生,以免错误用药或延误病情,本站内容不构成对您的任何建议、指导。